Všeobecné obchodní podmínky Přátel Veselé společnosti

Letní tábory pořádá občanské sdružení Přátelé Veselé společnosti – IČO: 22823751

PŘIHLÁŠKA A POTVRZENÍ ÚČASTI

Řádně vyplněnou a podepsanou přihlášku zašlete nebo doručte do naší organizace nejpozději do konce rezervace (naskenovanou, mejlem, poštou nebo osobně). Obratem obdržíte pokyny k zaplacení zálohy. V případě příspěvku od zaměstnavatele přiložte k přihlášce fakturační údaje (přesný název a adresa zaměstnavatele, IČO, DIČ). Zaměstnavateli fakturu vystavíme a celou platbu vyřešíme přímo s ním.

Pokud chcete uplatnit slevu, nezapomeňte tak prosím udělat při vyplnění přihlášky. Po potvrzení přihlášky z naší strany již nebude možné dodatečně slevu uplatnit.

Věnujte také zvýšenou pozornost vyplnění odjezdových míst na tábor. Pokud dítě povezete do tábora sami, zaškrtněte prosím doprava VLASTNÍ. Z technických důvodů není možné dodatečně odjezdová místa měnit. Vše, co požadujete ve vztahu k objednávanému táboru napište prosím do přihlášky – kolonka „jiná sdělení“ a to i v případě, že jste toto již požadovali při rezervaci nebo jiným způsobem. Nebude-li v rozporu s našimi podmínkami, Váš požadavek Vám potvrdíme. Ostatní důležitá sdělení týkající se Vašich dětí, jejich zdravotního stavu apod. prosím nevypisujte do přihlášky, ale využijte dotazník a prohlášení rodičů (obdržíte spolu s pokyny na akci), určené pro zdravotníka a vedoucí akce.

 PŘIHLÁŠKA A POTVRZENÍ ÚČASTI

 1. Za nezletilé děti musí vše ohledně dětského tábora nebo akce (dále jen akce) vyřizovat a podepisovat zákonný zástupce dítěte.
 2. DT může zákonný zástupce dítěte (dále jen klient) rezervovat osobně v kanceláři spolku Přátel Veselé společnosti (dále jen organizace), telefonicky, mailem nebo prostřednictvím rezervačního formuláře na webových stránkách organizace. Poté bude každému přiděleno rezervační číslo a bude emailem vyrozuměn o termínu platnosti rezervace a dalším postupu.
 3. Klient musí vyplnit přihlášku na akci a do konce rezervační doby ji doručit nebo zaslat do kanceláře organizace.
 4. V případě, že přihláška je organizaci doručena až po lhůtě rezervace, případně je-li vyplněna neúplně anebo v rozporu s těmito podmínkami či podmínkami pro pořádání akce organizací, je organizace oprávněna tomuto klientovi zrušit jeho rezervaci. Stejné oprávnění má organizace v případě doručení přihlášky bez následného zaplacení zálohy (viz. bod 2).
 5. Organizace obratem po zaplacení zálohy nebo zaplacení vystavené faktury zašle e-mailem klientovi potvrzenou přihlášku jako doklad o zařazení na požadovanou akci.

PLACENÍ

 1. Do 7 dnů po odeslání přihlášky do organizace je nutné zaplatit zálohu ve výši 50% celkové ceny akce na základě platebních pokynů, které klient obdrží mailem s potvrzením rezervace. Přihláška bez zaplacené zálohy je považována za neúplnou (viz bod 1d) a nemůže být potvrzena.
 2. Doplatek ceny musí být zaplacen do termínu vyznačeném na potvrzené přihlášce (max. 60 dnů před začátkem akce).
 3. V případě rezervace v době kratší než 30 dní před začátkem akce, je do 7 dnů po odeslání přihlášky do organizace nutné zaplatit celou cenu akce.
 4. V případě neuhrazení plné ceny akce, nemůže být klient (dítě) k účasti na této akci přijat.

ZMĚNY SJEDNANÝCH SLUŽEB

 1. Organizace je oprávněna uskutečnit změny jednotlivých služeb proti sjednanému rozsahu v případě, že nastanou nepředvídané změny podmínek pro pořádání akce, které organizace úmyslně nezpůsobila a pokud tyto změny neovlivní celkový charakter akce. Takové změny je organizace povinna oznámit klientovi bez zbytečného odkladu.
 2. Nesouhlasí-li klient s těmito změnami, je oprávněn bez zbytečného odkladu zrušit účast (do 2 dnů od oznámení změny organizací).

ZRUŠENÍ ÚČASTI ZE STRANY KLIENTA

 1. Klient je oprávněn zrušit účast kdykoli před zahájením akce. Zrušení účasti musí být provedeno písemně nebo mailem. Pro určení data zrušení účasti je rozhodující datum doručení písemného nebo elektronického oznámení o zrušení.
 2. Storno poplatky se účtují za každého přihlášeného účastníka akce z celkové ceny akce podle doby mezi stanoveným začátkem akce a datem zrušení účasti, a to v následující výši:
více než 45 dní 300,- Kč 14 až 8 dní 60% ceny akce
45 až 30 dní 500,- Kč 7 až 4 dny 80% ceny akce
29 až 15 dní 40% ceny akce 3 dny a méně 100% ceny akce

ZRUŠENÍ AKCE ZE STRANY ORGANIZACE

 1.  Organizace je oprávněna zrušit akci v těch případech, kde není dodržen minimální počet účastníků akce                anebo jestliže uskutečnění akce není ani po vyčerpání všech možností z důvodů překročení hranice                        hospodárnosti proveditelné, a to nejpozději 14 dnů před začátkem akce.
 2.  Je-li uskutečnění akce konkrétně ztíženo, či nastanou-li nepředvídatelné mimořádné okolností, které                    nebylo  možno při uzavírání smlouvy předvídat, je organizace oprávněna zrušit akci.
 3. Ve všech výše uvedených případech bodu 5 obdrží klient peníze, které zaplatil za akci zpět.

Všeobecné obchodní podmínky Agentury pro děti a mládež Veselá společnost, Mgr. Renata Vasquez Lédlová

Tábor se psy pořádá Agentura pro děti a mládež Veselá společnost, Mgr. Renata vAsquez Lédlová – IČO: 46463313

PŘIHLÁŠKA A POTVRZENÍ ÚČASTI

Řádně vyplněnou a podepsanou přihlášku zašlete nebo doručte do naší organizace nejpozději do konce rezervace (naskenovanou, mejlem, poštou nebo osobně). Obratem obdržíte pokyny k zaplacení zálohy. V případě příspěvku od zaměstnavatele přiložte k přihlášce fakturační údaje (přesný název a adresa zaměstnavatele, IČO, DIČ). Zaměstnavateli fakturu vystavíme a celou platbu vyřešíme přímo s ním.

Pokud chcete uplatnit slevu, nezapomeňte tak prosím udělat při vyplnění přihlášky. Po potvrzení přihlášky z naší strany již nebude možné dodatečně slevu uplatnit.

Vše, co požadujete ve vztahu k objednávanému táboru napište prosím do přihlášky – kolonka „jiná sdělení“ a to i v případě, že jste toto již požadovali při rezervaci nebo jiným způsobem. Nebude-li v rozporu s našimi podmínkami, Váš požadavek Vám potvrdíme. Ostatní důležitá sdělení týkající se Vašich dětí, jejich zdravotního stavu apod. prosím nevypisujte do přihlášky, ale využijte dotazník a prohlášení rodičů (obdržíte spolu s pokyny na akci), určené pro zdravotníka a vedoucí akce.

 PŘIHLÁŠKA A POTVRZENÍ ÚČASTI

 1. Za nezletilé děti musí vše ohledně dětského tábora nebo akce (dále jen akce) vyřizovat a podepisovat zákonný zástupce dítěte.
 2. DT může zákonný zástupce dítěte (dále jen klient) rezervovat osobně v kanceláři spolku Přátel Veselé společnosti (dále jen organizace), telefonicky, mailem nebo prostřednictvím rezervačního formuláře na webových stránkách organizace. Poté bude každému přiděleno rezervační číslo a bude emailem vyrozuměn o termínu platnosti rezervace a dalším postupu.
 3. Klient musí vyplnit přihlášku na akci a do konce rezervační doby ji doručit nebo zaslat do kanceláře organizace.
 4. V případě, že přihláška je organizaci doručena až po lhůtě rezervace, případně je-li vyplněna neúplně anebo v rozporu s těmito podmínkami či podmínkami pro pořádání akce organizací, je organizace oprávněna tomuto klientovi zrušit jeho rezervaci. Stejné oprávnění má organizace v případě doručení přihlášky bez následného zaplacení zálohy (viz. bod 2).
 5. Organizace obratem po zaplacení zálohy nebo zaplacení vystavené faktury zašle e-mailem klientovi potvrzenou přihlášku jako doklad o zařazení na požadovanou akci.

PLACENÍ

 1. Do 7 dnů po odeslání přihlášky do organizace je nutné zaplatit zálohu ve výši 50% celkové ceny akce na základě platebních pokynů, které klient obdrží mailem s potvrzením rezervace. Přihláška bez zaplacené zálohy je považována za neúplnou (viz bod 1d) a nemůže být potvrzena.
 2. Doplatek ceny musí být zaplacen do termínu vyznačeném na potvrzené přihlášce (max. 60 dnů před začátkem akce).
 3. V případě rezervace v době kratší než 30 dní před začátkem akce, je do 7 dnů po odeslání přihlášky do organizace nutné zaplatit celou cenu akce.
 4. V případě neuhrazení plné ceny akce, nemůže být klient (dítě) k účasti na této akci přijat.

ZMĚNY SJEDNANÝCH SLUŽEB

 1. Organizace je oprávněna uskutečnit změny jednotlivých služeb proti sjednanému rozsahu v případě, že nastanou nepředvídané změny podmínek pro pořádání akce, které organizace úmyslně nezpůsobila a pokud tyto změny neovlivní celkový charakter akce. Takové změny je organizace povinna oznámit klientovi bez zbytečného odkladu.
 2. Nesouhlasí-li klient s těmito změnami, je oprávněn bez zbytečného odkladu zrušit účast (do 2 dnů od oznámení změny organizací).

ZRUŠENÍ ÚČASTI ZE STRANY KLIENTA

 1. Klient je oprávněn zrušit účast kdykoli před zahájením akce. Zrušení účasti musí být provedeno písemně nebo mailem. Pro určení data zrušení účasti je rozhodující datum doručení písemného nebo elektronického oznámení o zrušení.
 2. Storno poplatky se účtují za každého přihlášeného účastníka akce z celkové ceny akce podle doby mezi stanoveným začátkem akce a datem zrušení účasti, a to v následující výši:
více než 45 dní 300,- Kč 14 až 8 dní 60% ceny akce
45 až 30 dní 500,- Kč 7 až 4 dny 80% ceny akce
29 až 15 dní 40% ceny akce 3 dny a méně 100% ceny akce

ZRUŠENÍ AKCE ZE STRANY ORGANIZACE

 1.  Organizace je oprávněna zrušit akci v těch případech, kde není dodržen minimální počet účastníků akce                anebo jestliže uskutečnění akce není ani po vyčerpání všech možností z důvodů překročení hranice                        hospodárnosti proveditelné, a to nejpozději 14 dnů před začátkem akce.
 2.  Je-li uskutečnění akce konkrétně ztíženo, či nastanou-li nepředvídatelné mimořádné okolností, které                   nebylo  možno při uzavírání smlouvy předvídat, je organizace oprávněna zrušit akci.
 3. Ve všech výše uvedených případech bodu 5 obdrží klient peníze, které zaplatil za akci zpět.