Všeobecné obchodní podmínky Přátel Veselé společnosti

Letní tábory pořádá občanské sdružení Přátelé Veselé společnosti – IČO: 22823751

PŘIHLÁŠKA A POTVRZENÍ ÚČASTI

a) Letní tábor (LT) si klient může rezervovat na prodejním místě Přátel Veselé společnosti.

b) U nezletilých dětí do 18 let musí přihlášku podepsat jejich zákonný zástupce. V případě, že přihláška je organizaci doručena až po lhůtě rezervace, případně je-li vyplněna neúplně anebo v rozporu s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami, je organizace oprávněna tomuto klientovi zrušit jeho rezervaci. Stejné oprávnění má organizace v případě doručení přihlášky bez následného zaplacení zálohy (viz. bod 2). Organizace obratem po zaplacení zálohy nebo vystavené faktury zašle e-mailem klientovi potvrzení o zařazení na požadovanou akci a další informace.

PLACENÍ

Do 7 dnů po odeslání přihlášky do organizace je nutné zaplatit zálohu ve výši 50% celkové ceny akce na základě platebních pokynů, které klient obdrží mailem. Přihláška bez zaplacené zálohy z ceny akce je považována za neúplnou (viz bod 1b). Doplatek ceny musí být zaplacen do 30 dní před zahájením akce. V případě rezervace v době kratší než 30 dní před začátkem akce, je celková cena akce splatná do 7 dnů po odeslání přihlášky do organizace. V případě neuhrazení plné ceny akce, nemůže být klient k účasti na této akci přijat.

ZMĚNY SJEDNANÝCH SLUŽEB

Organizace je oprávněna uskutečnit změny jednotlivých služeb proti sjednanému rozsahu v případě, že nastanou nepředvídané změny podmínek pro pořádání akce, které organizace úmyslně nezpůsobila a pokud tyto změny neovlivní celkový charakter akce. Takové změny je organizace povinna oznámit klientovi bez zbytečného odkladu. Nesouhlasí-li klient s těmito změnami, je oprávněn bez zbytečného odkladu zrušit účast (do 2 dnů od oznámení změny organizaci).

ZRUŠENÍ ÚČASTI ZE STRANY KLIENTA

Klient je oprávněn zrušit účast kdykoli před zahájením akce. Zrušení účasti musí být provedeno písemně nebo mailem. Pro určení data zrušení účasti je rozhodující datum doručení písemného nebo elektronického oznámení o zrušení nebo data poštovního razítka.

Storno poplatky se účtují za každého přihlášeného účastníka akce z celkové ceny akce podle doby mezi stanoveným začátkem akce a datem zrušení účasti, a to v následující výši:

více než 45 dní 150,- Kč 14 až 8 dní 60% ceny akce – zájezdu
45 až 30 dní 300,- Kč 7 až 4 dny 80% ceny akce –  zájezdu
29 až 15 dní 40% ceny akce 3 dny a méně 100% ceny akce – zájezdu

 

ZRUŠENÍ AKCE ZE STRANY ORGANIZACE

Organizace je oprávněna zrušit akci v těch případech, kde není dodržen minimální počet účastníků akce anebo jestliže uskutečnění akce není ani po vyčerpání všech možností z důvodů překročení hranice hospodárnosti proveditelné, a to nejpozději 14 dnů před začátkem akce.

Je-li uskutečnění akce konkrétně ztíženo, či nastanou-li nepředvídatelné mimořádné okolností, které nebylo možno při uzavírání smlouvy předvídat, je organizace oprávněna zrušit akci.

Ve všech výše uvedených případech bodu 5 obdrží klient peníze, které zaplatil za sjednané služby zpět.

REKLAMACE

Organizace neručí za škody, které účastníkovi akce vzniknou svévolným jednáním či neuposlechnutím pokynů zástupců Přátel Veselé společnosti.

V případě, že rozsah či kvalita služeb je nižší, než byla předem dohodnuta, vzniká klientovi právo na reklamaci. Nárok na reklamaci je nutné v organizaci uplatnit nejpozději do 1 měsíce po skončení akce písemně. Při výskytu závad v plnění je klient povinen společně působit v tom směru, aby se eventuálním škodám zabránilo, nebo aby byly co nejmenší. Klient je povinen veškeré svoje výhrady neprodleně sdělit v místě vzniku zástupci organizace, aby mohla být včas provedena náprava na místě. Dojde-li k okolnostem, jejichž vznik, průběh a následek není závislý na činnosti a postupu organizace nebo k okolnostem na straně klienta, na základě kterých klient zcela nebo zčásti nevyužije zaplacené a organizací zabezpečené služby, nevzniká klientovi nárok na slevu z ceny těchto služeb. Organizace neodpovídá za škodu způsobenou: klientem, třetí osobou, která není spojena s pořádáním akce, neodvratitelnou událostí, které nemohlo být zabráněno ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze požadovat. Organizace je povinna rozhodnout do 30 dnů od doručení reklamace. Ve složitějších případech si organizace vyžádá u klienta odklad.